Casa Miranda

Habitatge unifamiliar aïllat format per planta baixa, planta pis i soterrani. La ubicació de la casa es realitza prenent com a referència la topografia del terreny existent, amb una planta baixa elevada respecte al carrer, i ubicant tota la zona de dia a la part posterior, on es disposa de llum directe de sol, i es generen unes grans obertures per maximitzar la il·luminació natural a l’interior de l’habitatge.

El projecte es genera a partir de la materialitat, agafant com a base el formigó armat, la pedra i la fusta com a materials base que vertebren totes les decisions projectuals que es deriven. Aquest fet permet integrar l’habitatge en l’entorn on està construït, format per una zona boscosa ubicada al massís del Garraf.

L’interior de l’habitatge disposa d’una diferenciació d’estances, generant doble espai en aquells espais principals, i prioritzant la funcionalitat interna de l’habitatge a partir d’una escala central de formigó que distribueix a totes les estances.

L’habitatge gaudirà de les comoditats d’una casa eficient energèticament gràcies a la incorporació de sistemes de recuperació de calor i generació d’energia alternativa, així com l’aïllament de l’exterior amb sistemes de protecció solar i aïllament tèrmic.

Projecte: Mag2Taller

Promotor: Privat

Any: 2022

Ubicació: Sitges